Spolek vojenské historie – 6.myslivecký pluk

STANOVY SKUPINY VOJENSKÉ HISTORIE BAGRATION
I. Název a sídlo skupiny

Skupina vojenské historie Bagration (dále jen skupina)
Osvobození 31, 682 01 Vyškov

II. Cíl činnosti skupiny

1. Seznamování s historií vojenství a souvislostmi událostí
2. Uchování vědomostí o historických uniformách, výzbroji, výstroji apod.
3. Pořádat názorné ukázky, přednášky z historie vojenství zájemcům z řad veřejnosti
4. Spolupracovat s organizacemi podobného zaměření
5. Účastnit se vzpomínkových akcí, ukázek vojenských bitev v dobových uniformách pořádaných podobně zaměřenými
   organizacemi, popř. natáčení historických filmů či dokumentů.

III. Členství

1. Členství je dobrovolné.
2. Členem skupiny se může stát fyzická osoba starší 18 let.
3. O přijetí do skupiny rozhoduje Členská schůze.
4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
5. Členství zaniká:
- dobrovolným vystoupením člena ze skupiny
- vyloučením ze skupiny na základě rozhodnutí Členské schůze (na základě porušení Stanov skupiny
   nebo poškozením zájmu nebo pověsti skupiny)
- úmrtím člena
- zánikem skupiny

IV. Práva a povinnosti členů

1. Člen skupiny má právo:
- účastnit se jednání skupiny
- volit orgány skupiny
- být volen do orgánu skupiny
- účastnit se aktivit skupiny
- nahlížet do záznamu o hospodaření skupiny
2. Povinnosti členů skupiny:
- dodržovat stanovy skupiny
- řádne platit příspěvky ve výši schválené Členskou schůzí
- dbát na zachování dobrého jména skupiny
- aktivně se podílet na činnostech skupiny

V. Orgány skupiny
Členská schůze

1. Členskou schůzi tvoří všichni členové skupiny
2. Členská schůze se koná dle potřeby, nejméně však 1x ročně
3. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů
4. Členská schůze schvaluje změny stanov
5. Členská schůze může vydat vnitřní řád skupiny
6. Členská schůze rozhoduje o výšce členských příspěvků
7. Členská schůze rozhoduje o přijetí členů
8. Členská schůze rozhoduje o zrušení členství
9. Členská schůze rozhoduje o zrušení skupiny
10. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné

Předseda

1. Předseda osobně řídí členské schůze
2. Předseda reprezentuje skupinu
3. Předseda je oprávněn určovat pravomoci jednotlivých členů (zástupce, pokladník,...)

VI. Hospodaření
Příjmy zajištující chod skupiny:

- členské příspěvky
- výnosy z činnosti skupiny
- sponzorské dary
- dotace a granty

VII. Zánik skupiny

1. Dobrovolným rozpuštěním skupiny nebo sloučením s jinou skupinou na základě souhlasu alespoň
   dvoutřetin členů na členské schůzi
2. Rozhodnutím Ministerstva vnitra

VIII. Závěrečná ustanovení

Stanovy jsou závazné pro všechny členy skupiny.
Změny ve Stanovách jsou prováděny po řádném schválení Členskou schůzí.
Stanovy nabývají platnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra České republiky.